BIOLOGIJA – nauka o životu

Studijski program Biologija omogućava sticanje opštih i specifičnih kompetencija predviđenih za datu oblast, kojoj pripada navedeni studijski program. Navedenim studijskim programom studenti stiču teorijsko i praktično obrazovanje iz svih područja biologije (botanike, zoologije, ekologije, mikrobiologije, histologije, embriologije, fiziologije, molekularne biologije, genetike, ekofiziologije, evolucije itd.) čija glavnina poslova i zadaća zahtijeva visoki stepen stručnog znanja. Studijski program Biologija će studente osposobiti  da suvremeno vladaju usvojenim aktualnim, osnovnim teoretskim i praktičnim znanjima o organizmima i životnim procesima, kako bi bili u mogućnosti upotrijebiti poznata, ali i nova  znanja u rješavanju bioloških problema ali i za izvođenje nastavnog procesa  iz biologije u osnovnim i srednjim školama. Te im spoznaje omogućavaju da postave i analiziraju probleme te da vrednuju rezultate i predlažu odgovarajuća teorijska i eksperimentalna rješenja.

Plan i program I ciklusa studija studijskog programa Biologija, Odsjeka za biologiju PMF-a Univerziteta u Tuzli, po svojoj strukturi odgovara programima preporučenim Bolonjskom deklaracijom (po ETCS sistemu bodovanja) i sličan je studijskim programima (komparativni) više poznatih univerziteta koje su prihvatile ovaj proces. Studijski program je  kompatibilan sa evropskim visokoškolskim sistemima koji omogućava dalje školovanje u inostranstvu.

Student koji završi I ciklus studija studijskog programa Biologija, usmjerenje- Edukacija u biologiji osposobljen je za izvođenje nastavnog procesa  iz biologije u osnovnim i srednjim školama.

Student koji završi I ciklus studija studijskog programa Biologija, usmjerenje- Primijenjena biologija stiče teorijsko i praktično obrazovanje iz svih područja biologije (molekularne biologije, genetike, ekologije  i ekofiziologije, mikrobiologije, botanike, zoologije, fiziologije, histologije, embriologije,  evolucije itd.) čija glavnina poslova i zadaća zahtijeva visoki stepen stručnog znanja.

Usmjerenje Molekularna biologija pruža fundamentalne teoretske osnove, sprovođenje i razumijevanje rezultata istraživanja životnih procesa ljudi, životinja, biljaka ili drugih živih organizama na nivou ćelije. Ipak iako su znanja i istraživanja u molekularnoj biologiji fundamentalna, molekularni biolozi se prepoznaju i potrebni su u širokom spektru zanimanja jer se osposobljavaju za primjenu stečenog temeljnog znanja o ćeliji, molekularnoj fiziologiji, genetici, ekologiji i drugim područjima u svojim karijerama.